Các dịch vụ khác

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Công ty có những hoạt động khác như:

  • Kinh doanh tàu lai dắt và phục vụ khai thác dầu khí

 

 

  • Giao nhận hàng hóa 

 

 

  • Kinh doanh xăng dầu

 

 

Xem thêm: Hình ảnh Các dịch vụ khác

Video Các dịch vụ khác